76043abf2ebed2c
دیگر روشهای مرتبط با بیوکنترل
بررسی خصوصیات ضد‌میکروبی برخی سویه‌های Streptomyces دریایی بر علیه سه بیمارگر گیاهی

مهسا شمس؛ بهار شهنواز

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 73-82

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.206254.153

چکیده
  در سال­های اخیر، استفاده از متابولیت‎های ثانویه مانند آنتی‌بیوتیک‌ها به ­منظور کنترل زیستی عوامل بیماریزای­ گیاهی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف جداسازی، شناسایی و بررسی فعالیت ضدمیکروبی جدایه‌هایی از Streptomyces از دریای عمان علیه سه بیمارگر گیاهی Fusarium oxysporum، Xanthomonas campestris و Erwinia amylovora اجرا شد. سویه‌های Streptomyces روی ...  بیشتر