76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک آفات
اثر کشندگی و زیرکشندگی قارچ Metarhizium anisopliae روی فراسنجه‌های جدول زیستی باروری شته مومی کلم Brevicoryne brassicae در شرایط آزمایشگاهی

ساناز امامی؛ سید علی صفوی؛ یوبرت قوستا

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 261-268

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.61636

چکیده
  شته مومی کلم یکی از آفات مهم گیاهان تیره کلم می­باشد که با تغذیه مستقیم از شیره گیاهی و انتقال ویروس­های گیاهی خسارت می­زند. روش رایج در کنترل آفت مذکور استفاده از حشره­کش­های شیمیایی است. اما آثار سوء استفاده از آنها موجب افزایش توجه به استفاده از ترکیبات و عوامل سازگار با محیط شده است. لذا در این تحقیق قدرت بیمارگری جدایه­های ...  بیشتر