76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
اثر بازدارندگی پنج جدایه Trichoderma روی رشد قارچ Fusarium oxysporum f.sp. dianthi در شرایط آزمایشگاهی

زینب کرماجانی؛ عبدالحسین جمالی زواره؛ علی اکبر فدایی تهرانی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 121-125

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.63360

چکیده
  میخک (Dianthus caryophyllus L.) یکی از چهار گل شاخه بریده عمده صادراتی ایران است. بیماری پژمردگی میخک در اثر Fusarium oxysporum f.sp. dianthi از مخرب‌ترین بیماری‌های این گیاه در بیشتر مناطق پرورش آن در دنیا به‌حساب می‌آید. برای بررسی امکان به‌کارگیری مبارزه بیولوژیک، اثر بازدارندگی از رشد پنج جدایه تریکودرما شامل سه جدایه Trichoderma harzianum تهیه شده از کرج (Th1)، ...  بیشتر