76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک آفات
مقایسة قدرت بیمارگری چند جدایه از باکتری Bacillus thuringiensis به‌دست‌آمده از زیستگاه‌ها و میزبان‌های متفاوت روی بید کلم، Plutella xylostella (Lep.:Plutellidae)

آیدا خرم نژاد؛ رضا طلایی حسنلویی؛ اکبر قاسمی کهریزه

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 167-172

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.57177

چکیده
  با توجه به اهمیت باکتری Bacillus thuringiensis در کنترل میکروبی آفات، تلاش شد تا سویه‌های بومی از این باکتری جمع‌آوری و زهرآگینی آن‌ها روی لارو شب‌پرة پشت‌الماسی بررسی شود. نمونه‌های خاک از جنگل، باغ، مزرعه، لاروهای مرده و مشکوک به آلودگی از چند استان جمع‌آوری و به آزمایشگاه منتقل شدند. جداسازی باکتری از نمونه‌های خاک با روش انتخابی استات ...  بیشتر