76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک آفات
بهینه سازی فرایند تولید جدایه بومی (6R) باکتری Bacillus thuringiensis در فرمانتور آزمایشگاهی

فاطمه صابری؛ رسول مرزبان؛ مهدی ارجمند

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 165-172

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.53960

چکیده
  امروزه، کنترل بیولوژیک جایگاه بسیار مهمی در مدیریت کنترل آفات به خود اختصاص داده است. یکی از موارد کنترل بیولوژیک استفاده از باکتریBer.  Bacillus thuringiensisاست که در تولید بیش از 60 درصد آفت‏کش‏های میکروبی و تعداد زیادی از گیاهان تراریختۀ (Bt-crops) مقاوم به حشرات کاربرد دارد. به‌طور کلی عملکرد خوب و مناسب برخی فرآورده‌های تجاری باکتری Bt ...  بیشتر