76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
برهمکنش باکتری های گره زای ریشه و قارچ Fusarium solani عامل بیماری پوسیدگی ریشه باقلا

نگار سراج‌زاده؛ غلام خداکرمیان؛ محمدجواد سلیمانی‌پری

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 1-8

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2013.35501

چکیده
  پوسیدگی ریشۀ باقلا ناشی از Fusarium solaniاز جمله بیماری‌هایمهم بوده و کنترل آن دشوار و پر هزینه است. در این پژوهش برهم‌کنش باکتری‌های گره‌زای ریشه با عامل بیماری بررسی شد. باکتری‌های گره‌زای ریشۀ باقلا با قارچF. solani  در محیط کشت otato dextrose agar در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار تقابل داده شدند. از نظر بازدارندگی از رشد قارچ، باکتری‌ها ...  بیشتر