76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک آفات
مطالعه نماتود‌های بیمارگر حشرات خانواده Heterorhabditidae و Steinernematidae در خراسان شمالی

شکوفه کمالی؛ جواد کریمی؛ ابراهیم شکوهی

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1392، ، صفحه 107-121

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.51663

چکیده
  نماتود‌های بیمارگر حشرات یکی از عوامل مهم‌ کنترل زیستی به‌شمار می‌روند. در دهه اخیر، به‌دلیل کاربرد رو به رشد این گروه از بیمارگر‌ها، شناسایی این عوامل بسیار اهمیت یافته است. در این تحقیق به منظور جدا‌کردن نماتود‌های بیمارگر احتمالی در خاک، نمونه‌برداری از 3 زیستگاه مختلف منطقة بجنورد، در سال 1390، انجام شد. در ادامه برای تعیین ...  بیشتر