76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک آفات
زیست شناسی و آماره‌های جدول زندگی سن شکارگر Nabis pseudoferus با تغذیه از شته جالیز

طیبه السادات مهدوی؛ حسین مددی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 121-129

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.57173

چکیده
  سن شکارگر Nabis pseudoferus در مزارع یونجه تراکم بالایی دارد و از طعمه‌های مختلفی تغذیه می‌کند. در این تحقیق، برخی از ویژگی‌های زیستی این شکارگر با تغذیه از شتة جالیز در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1±25 درجة سلسیوس، رطوبت نسبی 10±60 درصد و دورة نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) بررسی شدند. تجزیة داده‌ها براساس جدول زندگی سنی ـ مرحله‌ای دو‌جنسی ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک آفات
الگوی پراکنش فضایی جمعیت شته نخود، Acyrthosiphon pisum و کفشدوزک‌های شکارگر Hippodamia variegata وCoccinella septempunctata در مزارع یونجة استان همدان

صفورا سلیمانی؛ حسین مددی

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1392، ، صفحه 139-148

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.51686

چکیده
  الگوی پراکنش جمعیت آفات در محیط یکی از عواملی است که نه تنها بر برنامه نمونه‌برداری و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها مؤثر است، بلکه می‌تواند برای اندازه‌گیری تراکم آفت و دشمنان طبیعی آن‌ها نیز استفاده شود. بر همین اساس در طی دو فصل زراعی 1391 و 1392، پراکنش فضایی جمعیت شته نخود، (Acyrthosiphon pisum Harris (Hem., Aphididae، و دو شکارگر مهم آن در مزارع یونجه استان ...  بیشتر