76043abf2ebed2c
ترویج و توسعه روش های بیوکنترل
فعالیت قارچ کشی اسانس چند گیاه دارویی علیه قارچ عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی

محمد امین کهن مو؛ فاطمه جمالی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 27-33

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2013.35504

چکیده
  پژمردگی فوزاریومی گوجه‌فرنگی با عامل،Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici ، یک بیماری مهم گوجه‌فرنگی در ایران و جهان است. برای کنترل آن از سموم قارچ‌کش استفاده می‌شود که علاوه بر بروز مقاومت بیمارگر، تهدیدی برای سلامت مصرف‌کننده و محیط زیست به‌شمارمی‌رود. مواد ضد قارچی با منشأ گیاهی می‌توانند بازدارندةرشد قارچ و ایمن باشند. هدف این تحقیق بررسی ...  بیشتر