76043abf2ebed2c
First isolation of Bdellovibrio sp. from Water and Soil samples in Rafsanjan city

فرشته حیدری تاج آبادی؛ مسعود احمدزاده؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ پژمان خدایگان

دوره 8، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 107-116

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.256406.229

چکیده
  باکتری گرم منفی Bdellovibrio bacteriovorus یک باکتری شکارگر است که دیگر باکتریهای گرم منفی را از ناحیه پریپلاسم، مورد حمله قرار داده و باعث متلاشی شدن باکتری میزبان میشود، لذا این باکتری پتانسیل استفاده به عنوان شکارگر عوامل بیمارگر گیاهی را دارا است. هدف از اجرای تحقیق حاضر، جداسازی، شناسایی و بررسی خصوصیات باکتریهای Bdellovibrio از نمونه های آب ...  بیشتر