76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی اثر ضدباکتریایی اسانس چند گیاه دارویی بر باکتری بیمارگر برنج Xanthomonas oryzae pv. oryzae

بهرخ شعبانی؛ رسول رضائی؛ حبیب اله چاره گانی؛ امین صالحی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 93-97

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.251845.222

چکیده
  بیماری بلایت باکتریایی برنج با عامل Xanthomonas oryzae pv. oryzae، یکی از مهمترین بیماری‌های برنج در سراسر دنیا می‌باشد. وقوع این بیماری در ایران نیز گزارش گردیده است. در تحقیق حاضر اثرات ضد‌باکتریایی تعدادی از گیاهان دارویی موجود در طبیعت استان کهگیلویه و بویراحمد بر این باکتری و همچنین باکتری غیربیماری‏زای Pseudomonas fluorescens CHA0 مورد بررسی قرار ...  بیشتر