76043abf2ebed2c
تغییرات فصلی زنجرک مو، Arboridia kermanshah، و درصد پارازیتیسم تخم آن روی نه رقم مو در اصفهان

جهانگیر خواجه علی؛ مهناز کهنسال؛ بیژن حاتمی

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 105-115

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.258030.230

چکیده
  زنجرک مو (Hemiptera: Cicadellidae) Arboridia kermanshah Dlabola یکی از مهم‌ترین آفت مو از نظر اقتصادی در اصفهان است. در این پژوهش، تغییرات فصلی آفت روی نه رقم شامل یاقوتی‌سفید، ریش‌بابا، عسکری، خلیلی، رطبی، سیاه، کشمشی‌سفید ، کشمشی‌قرمز و یاقوتی‌سیاه در طرح بلوک کامل تصادفی در قالب کرت‌های خرد شده ارزیابی شد. بیشترین تراکم حشرات کامل و پوره زنجرک مو در ...  بیشتر